Spis treści

5 sił Portera – jak wykorzystać ów model i zyskać przewagę nad konkurencją?

Model 5 sił Portera, zaproponowany przez Michaela E. Portera w 1979 roku, jest jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych w strategicznym zarządzaniu biznesem. Wspomniana metoda umożliwia zrozumienie struktury branży, czynników wpływających na jej rentowność, zagrożeń i możliwości rynku. Siły Portera to także metoda optymalizacji strategii wejścia na nowe rynki oraz efektywniejsze alokowanie zasobów w celu wzmocnienia pozycji firmy. W erze globalizacji, szybkich zmian technologicznych i rosnącej konkurencji, model ten pozostaje niezastąpionym narzędziem, pomagającym podejmować świadome decyzje strategiczne. 

5 sił Portera – co to jest?

Model 5 sił Portera to narzędzie analityczne opracowane w 1979 roku przez Michaela E. Portera, profesora Harvard Business School. Jego praca miała na celu przygotowanie ram analitycznych umożliwiających przedsiębiorstwom opracowanie strategii, która pomoże zyskać przewagę nad konkurencją. 

Teoretyczna podstawa modelu opiera się na koncepcji struktury rynku i pięciu sił, które według Portera są kluczowe w każdej branży, wpływają na konkurencyjność i rentowność. Model zakłada, że stopień konkurencji w branży i jej potencjalna rentowność są bezpośrednio związane z siłą działania pięciu sił, są to: 

 • Bariery wejścia na rynek: Pierwsza siła, która określa bariery, z jakimi muszą zmierzyć się firmy, które chcą zaistnieć na rynku. Pojawienie się nowych firm może mieć wpływ na zmniejszenie zysków biznesów, które już działają w danej branży. 
 • Siła dostawców: Wskazuje wpływ dostawców na ceny surowców i komponentów, a co za tym idzie, koszty produkcji i wysokość zysków.
 • Siła nabywców: Określa, jak dużą siłę mają klienci w negocjacjach cenowych, co może wpływać na ceny sprzedaży i marże.
 • Produkty zastępcze: Weryfikacja, dostępnych rozwiązań, które mogą zastąpić oferowane produkty i usługi. 
 • Rywalizacja: Ostatnia z  sił to analiza konkurencji. Konkurencja w  branży wpływa na strategie cenowe, kampanie marketingowe i innowacje.

Model ten stał się kluczowym elementem analizy strategicznej, pozwalającym menedżerom i przedsiębiorcom na lepsze zrozumienie sił kształtujących konkurencję w ich branży oraz identyfikację strategicznych możliwości i zagrożeń.

Analiza 5 sił Portera

Zagrożenia związane z pojawieniem się nowych konkurentów

Pojawienie się na rynku nowych graczy, może zagrozić pozycjom ugruntowanych firm, prowadzić do zwiększonej konkurencji i potencjalnego spadku zysków. Barierami wejścia, które mogą chronić branżę przed nowymi konkurentami, są m.in.:

 • Kapitał początkowy: Duże inwestycje początkowe to jedna z większych barier.  
 • Lojalność klientów: Silne marki, które pozyskały grono lojalnych klientów, mogą utrudniać nowym firmom zdobycie udziału w rynku.
 • Regulacje prawne: Licencje, patenty i inne regulacje to kolejne z dużych wyzwań dla nowych graczy.

Bariery wejścia chronią interesy firm i zmuszają nowych konkurentów do oferowania wyższej wartości lub innowacji.

Siła negocjacyjna dostawców

Dostawcy mogą wywierać wpływ na branżę, poprzez kontrolę cen, jakości i dostępności surowców. Ich siła wzrasta, gdy:

 • Dostawców jest niewielu, a produkt jest kluczowy: Mała liczba dostawców zwiększa ich siłę, sprawia, że mogą dyktować warunki.
 • Zmiana wiąże się z wysokimi kosztami: Wysokie koszty zmiany dostawców mogą utrudniać firmom negocjacje lepszych warunków z obecnymi dostawcami.
 • Alternatywne rynki zbytu: Jeśli dostawcy do wyboru mają inne, atrakcyjne opcje sprzedaży, ich siła wzrasta.

Firmy mogą minimalizować ryzyko związane z coraz większymi wymaganiami dostawców, poprzez dywersyfikację źródeł dostaw lub szukanie sposobów na zastąpienie surowców.

Siła nabywców

Nabywcy  mogą wywołać presję poprzez wskazywanie na konieczność obniżenia cen, świadczenia wyższej jakości usług, zapewnienia lepszej obsługi klienta. Wszystko to, może to wpłynąć na marże zysku firm. Siła nabywców rośnie, gdy:

 • Nabywców jest niewielu i stanowią dużą część przychodów firmy: Duże zamówienia zwiększają wpływ klienta na warunki transakcji.
 • Produkty są standardowe: Opcja bezproblemowego zastąpienia produktu rozwiązaniem od innego dostawcy, zwiększa siłę negocjacyjną nabywców.
 • Klienci mogą łatwo przejść na produkty konkurencji: Niska lojalność i niskie koszty zmiany dostawców wzmacniają pozycję negocjacyjną klientów.

Firmy mogą zwiększać lojalność klientów poprzez różnicowanie produktów i budowanie silniejszych relacji.

Produkty zastępcze

Inne produkty lub usługi, które zaspakajają te same potrzeby, co rozwiązania oferowane przez firmę. Wpływ produktów zastępczych jest większy, gdy:

 • Są tańsze lub oferują lepszą wartość: Lepszy stosunek ceny do jakości może przyciągnąć klientów.
 • Są wygodniejsze w użyciu: Stosowanie zastępczego produktu jest łatwiejsze, jest on bardziej funkcjonalny.  

Firmy mogą kontratakować poprzez innowacje, poprawę wartości oferty lub zacieśnianie relacji z klientami.

Rywalizacja

Duża rywalizacja wpływa negatywnie na rentowność, gdy:

 • Obniżanie cen : Intensywna konkurencja może stawiać firmy przed koniecznością obniżki cen. Zmniejsza to marżę zysku i ogólną rentowność branży.
 • Wzrost kosztów: W celu przyciągnięcia i utrzymania klientów, firmy mogą być zmuszone do zwiększenia wydatków na marketing, badania oraz innowacje. 

Model 5 sił Portera – współdziałanie sił

Model 5 sił Portera jest strategicznym narzędziem służącym do analizy konkurencyjności branży. Każda z pięciu sił odgrywa kluczową rolę w określeniu intensywności konkurencji i potencjalnej rentowności w danej branży. Współdziałanie tych sił tworzy kompleksowy obraz, który można wykorzystać do formułowania strategii pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

Relacje sił Portera

Siły Portera są ze sobą powiązane, na przykład, duża siła dostawców może ograniczać zdolność firm do konkurowania cenami. To z kolei zwiększa atrakcyjność produktów zastępczych. Podobnie, intensywna rywalizacja w branży może prowadzić do zwiększenia siły negocjacyjnej nabywców – odbiorcy mogą wybierać produkty, które są najtańsze. 

Zmiana dynamiki

Zmiany w zakresie jednej z sił, mogą inicjować zmiany w kolejnych, a co za tym idzie, zmienić całościową strukturę konkurencyjną branży. Na przykład, pojawienie się nowych technologii, może obniżyć bariery wejścia, umożliwić nowym konkurentom zdobycie rynku, zwiększyć konkurencję i zmniejszyć rentowność wszystkich uczestników rynku.

Analiza strategiczna

Rozumienie, jak zmiany w obrębie jednej siły, wpływają na inne, pozwala na identyfikację strategicznych zagrożeń i możliwości. Na przykład, firma może wykorzystać swoją pozycję i skłonić dostawców  do obniżenia kosztów produkcji. To natomiast, może przełożyć się na niższe ceny usług, zwiększyć konkurencyjność oraz zmniejszyć ryzyko, że użytkownicy wybiorą produkt zastępczy i nowych uczestników rynku.

Implementacja 5 sił Portera

Implementacja analizy 5 sił Portera jest kluczowym krokiem w procesie planowania strategicznego, pozwalającym firmom na zrozumienie struktury konkurencji w branży i identyfikację strategicznych możliwości. 

Jak korzystać z modelu 5 sił Portera? 

 • Optymalizacja: Środowisko biznesowe jest dynamiczne, a siły rynkowe nieustannie się zmieniają. Regularna analiza 5 sił Portera pozwala na dopasowanie strategii do zmieniających się warunków.
 • Kontekst branżowy: Zrozumienie specyfiki branży jest kluczowe dla trafnej interpretacji wyników analizy. Pod uwagę należy wziąć specyfikę branży, w tym bariery wejścia i dynamikę konkurencji.
 • Strategia: Analiza 5 sił Portera jest narzędziem do identyfikacji strategicznych możliwości i zagrożeń. Istotne, by firma skoncentrowała się na tym, jak może wykorzystać swoje mocne strony, w jaki sposób może przeciwdziałać negatywnym siłom lub wykorzystać trendy rynkowe.
 • Integracja z innymi narzędziami analitycznymi: Model 5 sił Portera działa najlepiej, gdy jest używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy strategicznej, takimi jak analiza SWOT, analiza PESTEL czy analiza wartości dla klienta. Takie połączenie pozwala na uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji strategicznej firmy.

Potencjalne pułapki

 • Nadmierne uproszczenie: Model może być krytykowany za uproszczone przedstawienie złożonych sił rynkowych. Istotne jest, aby uzupełniać go o dogłębną analizę specyficznych czynników branżowych i rynkowych.
 • Statyczna perspektywa: Model Portera ma tendencję do przedstawiania statycznego obrazu branży, czyli sytuacji rynkowej w danym momencie. Firmy muszą pamiętać, że dynamika rynkowa jest procesem ciągłym i, że siły konkurencji mogą szybko się zmieniać.
 • Skupienie na konkurencji: Model skupia się na zewnętrznych aspektach konkurencji. Firmy nie powinny lekceważyć także wewnętrznych czynników, takich jak kultura organizacyjna, innowacje czy efektywność operacyjna, które mają istotny wpływ na konkurencyjność.
 • Nieuwzględnianie współpracy: Model nie bierze pod uwagę potencjału współpracy między firmami, takich jak partnerstwa strategiczne czy alianse, które mogą zmniejszać intensywność konkurencji i wpływać na dynamikę branżową.

Mimo pewnych ograniczeń, model 5 sił Portera daje wiele korzyści. Przemyślane wykorzystanie tego narzędzia może dostarczyć cennych informacji, które pomogą w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej i osiąganiu długoterminowego sukcesu na rynku.

5 sił Portera – przykład

Aby zilustrować praktyczne zastosowanie modelu 5 sił Portera, przyjrzymy się bliżej branży technologicznej, detalicznej oraz produkcji. 

Branża technologiczna

W szybko rozwijającej się branży technologicznej, zagrożenie związane z wejściem na rynek nowych konkurentów, jest wysokie. Jednym z powodów, na przykład w obszarze oprogramowania, jest niska bariera wejścia. Mocną stroną ugruntowanych firm może być jednak lojalność klientów. Siła dostawców, zwłaszcza w przypadku specjalistycznych komponentów, może być znacząca i ograniczać możliwość negocjacyjne firm. Siła negocjacyjna nabywców rośnie natomiast wraz z dostępnością informacji o produktach i łatwością porównywania ofert. Produkty zastępcze, takie jak różne formy rozwiązań chmurowych zastępujące tradycyjne oprogramowanie, stwarzają znaczne zagrożenie. Intensywna rywalizacja wśród istniejących konkurentów jest cechą charakterystyczną tej branży.

Branża detaliczna

W branży detalicznej, zagrożenie związane z pojawianiem się nowych konkurentów jest duże. Jednym z powodów jest rosnąca popularność e-commerce – rozpoczęcie sprzedaży w sieci nie jest związane z dużymi barierami wejścia. Siła dostawców może być zróżnicowana, w zależności od ekskluzywności produktów i dostępności alternatywnych źródeł dostaw. Nabywcy w branży detalicznej mają dużą siłę – jest ona napędzana przez bezproblemowe porównywanie cen i ofert online. Wybór produktów zastępczych jest bardzo duży. 

Branża produkcji

W branży produkcji, bariery wejścia są wysokie, głównie z powodu dużego kapitału początkowego i wymogów technologicznych. Siła negocjacyjna dostawców może być znacząca w przypadku specjalistycznych surowców lub, gdy istnieje niewiele alternatywnych źródeł dostaw. Nabywcy, zwłaszcza duże korporacje lub instytucje rządowe, mogą mieć dużą siłę negocjacyjną, wywierać presję na ceny i warunki dostaw. Produkty zastępcze mogą pojawić się w postaci nowych technologii lub materiałów, które zmieniają tradycyjne metody produkcji. Rywalizacja między istniejącymi producentami może być zaostrzona przez globalizację, umożliwiającą firmom na całym świecie konkurowanie w tym samym segmencie rynku.

Podsumowanie 

Model 5 sił Portera szybko zyskał uznanie i stał się jednym z fundamentów strategicznego myślenia biznesowego. Ów model umożliwia firmom analizę otoczenia konkurencyjnego, zagrożeń i możliwości. Pomimo upływu czasu i zmian w środowisku biznesowym, siły Portera nadal są uznawane za niezmiernie ważne narzędzie w planowaniu strategicznym. Siły Portera to:

 • Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: Czy nowe firmy mogą łatwo wejść na rynek i zmniejszyć zyski już działających firm.
 • Siła negocjacyjna dostawców: Wskazuje, w jakim stopniu dostawcy mogą wpływać na ceny surowców i komponentów, co bezpośrednio wpływa na koszty produkcji i marże zysku firm.
 • Siła negocjacyjna nabywców: Określa, jak dużą siłę mają klienci w negocjacjach cenowych, co może wpływać na ceny sprzedaży i marże zysku.
 • Zagrożenie produktami zastępczymi: Czy oferowane towary lub usługi, można łatwi zastąpić innymi rozwiązaniami?
 • Rywalizacja: Jak duża jest konkurencja w danej branży? 
Ocena strony: 5/5 - (3 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza