Backlog

Spis treści

Backlog: klucz do efektywnego zarządzania projektem

Backlog to coś więcej niż lista zadań do odhaczenia – to serce skutecznego zarządzania projektami. Jest to strategiczne narzędzie, które potrafi przekształcić sposób, w jaki zespoły pracują i osiągają swoje cele. Ten artykuł zabierze Cię w podróż przez meandry efektywnego zarządzania backlogiem, przedstawi jego rolę jako katalizatora produktywności i innowacji. Omówi też, czym jest backlog refinement, backlog produktu czy Scrum backlog.

Backlog co to?

Backlog to podstawowe narzędzie w zarządzaniu projektami, zwłaszcza tymi, w przypadku których stosuje się elastyczne podejścia, jak Scrum czy Agile. Backlog można sobie wyobrazić jako listę rzeczy do zrobienia ‒ ale listę rozbudowaną i skomplikowaną, obejmującą różne zadania, cele i funkcje, które mają być zrealizowane w ramach projektu.

Co ważne, backlog nie jest statycznym dokumentem. To raczej żywa, dynamiczna lista, w której wciąż pojawiają się zmiany. Zmiany te mogą być spowodowane różnymi czynnikami, np.: 

 • nowymi informacjami od klientów, których opinie i potrzeby wpływają na priorytety projektu,
 • nowymi wyzwaniami lub odkryciem lepszych sposobów realizacji, co również skutkuje modyfikacjami w backlogu.

W praktyce, każdy element backlogu jest krótkim opisem pracy, która ma zostać wykonana. Może to być proste zadanie, jak poprawa błędu, bądź coś bardziej złożonego, jak rozwój nowej funkcji narzędzia.

Zaplanowane prace są oceniane i ustawiane w kolejności, która najlepiej odpowiada celom projektu i oczekiwaniom klientów. Taka organizacja pozwala zespołowi skupić się na najważniejszych zadaniach, zapewnia efektywność i elastyczność.

Istnieją dwa główne rodzaje backlogu: backlog produktu, który zawiera wszystkie wymagania i funkcje produktu oraz backlog sprintu, skupiający się na zadaniach do wykonania w konkretnym cyklu pracy.

Product backlog, backlog produktu

Product backlog – definicja

Product backlog to zestawienie wszystkich funkcji, funkcjonalności, wymagań, usprawnień i napraw (bug fixes), które mają zostać zrealizowane w celu stworzenia produktu końcowego, przeprowadzenia zmiany lub osiągnięcia innych celów projektowych.

Product backlog ‒ charakterystyka

Backlog produktu to obszerny dokument, który obejmuje szeroki zakres prac. Właściciel produktu (Product Owner), na podstawie wartości biznesowej i wpływu poszczególnych elementów na odbiorców, ustala priorytety projektu.

Product backlog jest aktualizowany i modyfikowany przez cały cykl życia produktu, prace obejmują dodawanie nowych elementów, usuwanie nieaktualnych zapisów oraz re-priorytetyzację istniejących zadań.

Sprint backlog

Sprint backlog – definicja

Jest to zestaw zadań, które zostały wybrane przez zespół deweloperski do realizacji w nadchodzącym sprincie (iteracji pracy) z ogólnego backlogu produktu. Elementy te są zazwyczaj bardziej szczegółowe niż w backlogu produktu i są bezpośrednio związane z nadchodzącymi celami sprintu.

Sprint backlog – charakterystyka

Backlog sprintu jest dynamiczny tylko przez czas trwania sprintu, a jego elementy są adaptowane i aktualizowane w zależności od postępów pracy i ewentualnych przeszkód napotkanych przez zespół.

Kluczowe elementy skutecznego backlogu

 • Przejrzystość: Każdy element backlogu powinien być jasno opisany i zrozumiały dla wszystkich członków zespołu.
 • Szczegółowość: Szczegółowe opisy zadań, wraz z kryteriami akceptacji, są konieczne, ułatwiają zespołowi zrozumienie wymagań i oczekiwań.
 • Priorytetyzacja: Elementy w backlogu muszą być uporządkowane według priorytetów, pozwala na efektywną alokację zasobów i skupienie się na najważniejszych zadaniach.
 • Dostępność: Backlog powinien być dostępny dla wszystkich członków zespołu, umożliwiać bieżący wgląd w stan prac i planowanie.
Backlog
Backlog: backlog co to, backlog refinement, product backlog, sprint backlog, backlog produktu

Agile backlog

Agile backlog to podstawowe narzędzie w Agile, metodzie zarządzania projektami stosowanej w Scrum, Kanban czy Lean. Podobnie jak w Scrum, backlog w Agile jest uporządkowaną listą wszystkich zadań, funkcji, wymagań i innych elementów pracy, które są niezbędne w realizacji celów projektu. Jest to centralny punkt dla planowania i śledzenia postępu projektu.

Charakterystyka Agile backlogu

 • Najważniejsze elementy: Backlog zawiera elementy takie jak user stories (opisy funkcji z punktu widzenia użytkownika), zadania techniczne, poprawki i inne prace potrzebne do ukończenia projektu.
 • Elastyczność: Backlog w Agile jest dynamiczny i elastyczny, co pozwala na szybkie dostosowywanie się do zmian w wymaganiach projektu, oczekiwaniach klientów lub warunkach rynkowych.
 • Priorytetyzacja: Elementy w backlogu są uporządkowane według priorytetów. Priorytety są ustalane na podstawie wartości działań dla klienta i ich wpływu na cel projektu. Najważniejsze zadania są umieszczane na szczycie listy.
 • Odpowiedzialność: W zależności od konkretnego podejścia Agile, za backlog odpowiedzialny może być product owner (w Scrumie), menedżer projektu, lub cały zespół.
 • Planowanie iteracyjne: Backlog jest wykorzystywany do iteracyjnego planowania pracy, co oznacza, że zespół regularnie wybiera elementy z backlogu do realizacji w nadchodzących cyklach pracy (sprintach, iteracjach).

Scrum backlog

Scrum backlog, często nazwany backlogiem w metodzie Scrum, stanowi kluczowy komponent w zarządzaniu projektami opartymi na tej metodyce.

Scrum backlog można rozumieć jako listę wszystkich zadań, funkcji, wymagań, a także poprawek, które są potrzebne do realizacji celów projektu. Backlog w Scrumie wykorzystywany jest do planowania pracy zespołu i ciągłego dostosowywania priorytetów w odpowiedzi na zmieniające się wymagania projektu.

Charakterystyka Scrum Backlogu

 • Zawartość: Backlog składa się z elementów zwanych user stories, będących krótkimi opisami zadań lub funkcji opisanych z perspektywy użytkownika. Może również zawierać zadania techniczne, wytyczne dotyczące zmian.
 • Priorytetyzacja: Elementy w backlogu są uporządkowane według priorytetów. Oznacza to, że zadania, które są najważniejsze dla sukcesu projektu lub najbardziej wartościowe dla klientów, są umieszczane na górze listy.
 • Dynamika: Backlog w Scrum to dokument, który jest regularnie aktualizowany i dostosowywany. Zmiany mogą wynikać z feedbacku klientów, dynamiki rynku, nowych pomysłów zespołu.
 • Planowanie sprintów: Backlog jest wykorzystywany do planowania sprintów, które są krótkimi, czasowo ograniczonymi okresami, w których zespół pracuje nad realizacją wybranych elementów backlogu.

Backlog refinement: ewolucja i doskonalenie backlogu

Backlog refinement, nazywany także groomingiem backlogu, jest nieodzownym elementem w zarządzaniu projektem opartym na metodyce Agile. Głównym celem procesu jest nieustanne doskonalenie backlogu, pewność, że jest on aktualny i jasno zdefiniowany, a priorytety ustalone są w odpowiedni sposób.

Backlog refinement powinien być przeprowadzany regularnie i angażować zespół projektowy, w tym właściciela produktu. Jest to konieczne, aby uzyskać pewność, że wszystkie elementy backlogu są dokładnie przemyślane. 

Backlog refinement- cele i korzyści

 • Precyzowanie user stories: Upewnienie się, że każde zadanie (user story) jest dobrze zrozumiałe, ma jasne kryteria akceptacji i jest możliwe do oszacowania.
 • Aktualizacja priorytetów: Dostosowywanie priorytetów, wprowadzenie zmian w odpowiedzi na zmieniające się wymagania biznesowe i feedback użytkowników.
 • Ocena nakładu pracy: Określenie, jak bardzo pracochłonne są poszczególne zadania, aby lepiej planować przyszłe sprinty.
 • Usuwanie nieaktualnych elementów: Eliminowanie zadań, które stały się nieaktualne lub zostały zastąpione przez nowe wymagania.
 • Rozwiązywanie niejasności: Dyskusja i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności dotyczących elementów backlogu.
 • Kwestie techniczne: Rozważenie aspektów technicznych i zależności między zadaniami.

Jak przeprowadzić efektywny backlog refinement?

 • Regularność spotkań: Organizowanie spotkań co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od potrzeb projektu.
 • Aktywny udział zespołu: Włączanie członków zespołu deweloperskiego, właściciela produktu, a czasem nawet użytkowników końcowych.
 • Przejrzysta agenda: Z góry ustalona agenda spotkań, aby każdy uczestnik wiedział, czego się spodziewać.
 • Konstruktywna dyskusja: Zachęcanie wszystkich członków zespołu do otwartej dyskusji,  zgłaszania uwag i propozycji.
 • Dokumentacja zmian: Rejestrowanie wszelkich zmian i decyzji podjętych podczas spotkania.

Zarządzanie backlogiem

Backlog jest niezbędny w organizacji i ustalaniu priorytetów pracy. W metodologiach zwinnych, jak Agile czy Scrum, pomaga zespołom skupić się na najważniejszych zadaniach.

Proces tworzenia backlogu rozpoczyna się od zidentyfikowania wymagań i funkcjonalności produktu. Elementy backlogu, takie jak user stories, zadania, czy błędy, powinny być jasno sformułowane. Istotne jest także wyznaczenie priorytetów – na tym etapie często stosowane są takie metody jak MoSCoW czy wskaźnik wartości biznesowej.  

Efektywne zarządzanie backlogiem wymaga regularnej kontroli i aktualizacji. Backlog nie może być też przeładowany. Należy również unikać takich błędów jak brak jasnych priorytetów, przestarzałe elementy czy zbyt małe zaangażowanie zespołu.

Sekcja FAQ

Backlog po polsku – co oznacza tłumaczenie?

Backlog, w kontekście zarządzania projektami, można przetłumaczyć jako rejestr zadań lub lista zadań. Termin ten odnosi się do uporządkowanej listy wszystkich zadań, funkcji, wymagań i innych elementów pracy, które są konieczne, aby zrealizować cele projektu.

Refinement po polsku – co oznacza tłumaczenie?

Refinement, znany również jako grooming, można przetłumaczyć jako doskonalenie lub udoskonalanie. Chodzi tu o regularny proces przeglądania i ulepszania backlogu, pewność, że wszystkie elementy są aktualne, dobrze zdefiniowane i właściwie priorytetyzowane.

Agile tłumaczenie – co oznacza?

Termin agile, stosowany w zarządzaniu projektami, można przetłumaczyć jako zwinny lub elastyczny. Agile oznacza podejście do zarządzania projektami, które kładzie nacisk na elastyczność, szybkość adaptacji do zmian i ciągłą współpracę z klientem.

Scrum co to jest?

Scrum to jedna z metod zwinnych (Agile) zarządzania projektami, często stosowana w tworzeniu oprogramowania. Charakteryzuje się ona krótkimi cyklami pracy (sprintami), intensywną współpracą zespołową, regularnymi spotkaniami (daily scrum) i adaptacją do zmieniających się wymagań projektu.

Co to jest PBI w kontekście Scrum backlogu?

PBI, czyli Product Backlog Item, to element backlogu produktu w metodzie Scrum. Może to być funkcja, wymóg, zadanie, poprawka błędu itp. Każdy PBI powinien być jasno opisany – tak, aby zespół wiedział, co należy zrobić i nie miał problemów z określeniem najważniejszych elementów.

Podsumowanie

Efektywne zarządzanie backlogiem jest kluczowe dla sukcesu projektu, stanowi fundament skutecznego planowania i realizacji zadań. Dzięki dobrze zarządzanemu backlogowi, zespoły mogą lepiej identyfikować przydzielone prace i skupiać się na najważniejszych zadaniach. Wszystko to przekłada się na wydajniejszą pracę i lepsze wykorzystanie zasobów.

Przejrzysty i dobrze zorganizowany backlog ułatwia adaptację do nieoczekiwanych zmian lub nowych wymagań, pozwala zespołowi szybko reagować i optymalizować swoje działania. Ponadto, regularne przeglądy i aktualizacje backlogu pomagają w utrzymaniu jasności celów projektu, sprawiają, że każde zadanie jest w pełni zrozumiałe i właściwie zaplanowane. Efektywne zarządzanie backlogiem jest nie tylko kwestią organizacji pracy, ale również kluczowym elementem osiągania celów projektu i zwiększania ogólnej satysfakcji klienta.

 

Ocena strony: 5/5 - (1 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza