Spis treści

Benchmarking – strategia wzorowana na najlepszych. Wiesz o niej wszystko?

Benchmarking jest nie wyłącznie mechanizmem oceny; to strategia, dzięki której firmy poznają działania liderów, wdrażają zmiany, generujące odczuwalne korzyści. Poprzez skrupulatną analizę danych i najlepszych praktyk branżowych, biznesy mogą zidentyfikować luki we własnych procesach, zrozumieć, w jaki sposób konkurenci realizują cele. Na czym dokładnie polega benchmarking? Jak wygląda implementacja? 

Benchmarking – co to jest?

Benchmarking to proces porównywania produktów, usług, procesów danej firmy z ofertami kluczowych konkurentów lub liderów w branży. Celem jest poznanie najlepszych praktyk, rozwiązań, które mogą zwiększyć wydajność firmy, poprawić jakość usług i zwiększyć szanse na zyskanie przewagi. Benchmarking może być realizowany w różnych obszarach, włączając w to procesy biznesowe, produktywność, wskaźniki finansowe czy metody zarządzania.

Benchmark – podstawowe pojęcia i terminologia

 • Benchmark – punkt odniesienia, najlepsze praktyki, najwyższy poziom osiągnięć, wzór do naśladowania.
 • Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki wydajności, które umożliwiają mierzenie postępów w realizacji określonych celów.
 • Benchmarking wewnętrzny – porównywanie operacji wewnątrz tej samej organizacji (np. między różnymi działami).
 • Benchmarking zewnętrzny – porównywanie działań firmy z działaniami innych biznesów.
 • Benchmarking funkcjonalny – porównywanie z organizacjami z różnych sektorów, które wdrożyły podobne procesy.

Historia i ewolucja benchmarkingu

Benchmarking nie jest nowym pojęciem; jego korzenie sięgają lat 70. i 80. XX wieku. Właśnie wtedy, firmy zaczęły szukać nowych metod umożliwiających zwiększenie konkurencyjności i efektywności.

Początkowo benchmarking skupiał się wyłącznie na analizie konkurencji, z czasem jednak, ewoluował w bardziej złożony proces, obejmujący szeroki zakres działań porównawczych. Pionierem w dziedzinie benchmarkingu był Xerox, który w latach 70., w celu poprawy jakości i efektywności produkcji, porównywał prowadzone przez siebie operacje z rozwiązaniami konkurencji.

Wkład benchmarkingu w rozwój organizacji

Benchmarking przyczynia się do rozwoju organizacji poprzez:

 • Ulepszenie procesów operacyjnych – identyfikacja czynników, które mają negatywny wpływ na wydajność, opracowanie rozwiązań. 
 • Innowacyjność – weryfikacja metod pracy i technologii stosowanych przez liderów branży, które mogą inspirować do wprowadzenia innowacji.
 • Poprawa jakości – analiza działań, które pozwalają innym osiągnąć doskonałe rezultaty. Implementacja podobnych praktyk w celu ulepszenia własnych produktów lub usług.
 • Optymalizacja kosztów – identyfikacja i adaptacja strategii, które pozwalają innym firmom na redukcję kosztów, może zwiększyć konkurencyjność biznesu.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów – poprzez dostosowanie praktyk do standardów branżowych lub przewyższenie ich, organizacje mogą w większym stopniu spełniać oczekiwania klientów.


Podsumowując, benchmarking jest kluczowym narzędziem w arsenale każdej przedsiębiorczej organizacji. Daje on możliwość uczenia się od najlepszych, adaptacji udanych strategii i ciągłego doskonalenia.

Rodzaje benchmarkingu

Istnieje kilka głównych rodzajów benchmarkingu, każdy z nich ma swoje zalety oraz ograniczenia. 

Benchmarking wewnętrzny

Benchmarking wewnętrzny skupia się na porównywaniu procesów, metod lub wskaźników w obrębie tej samej organizacji, np. między różnymi oddziałami, zespołami lub projektami.

Cele i zastosowanie

 • Identyfikacja najlepszych praktyk w obrębie organizacji.
 • Ujednolicenie procesów i metod pracy w różnych działach.
 • Weryfikacja obszarów wymagających ulepszeń, wdrażanie zmian w firmie.

Zalety

 • Łatwiejszy dostęp do danych i większa otwartość pracowników na współpracę.
 • Niższe koszty i krótszy czas realizacji projektu benchmarkingu.
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia.

Ograniczenia

 • Ograniczony zakres porównań i potencjalne mniejsze perspektywy innowacyjne.
 • Jeśli organizacja działa poniżej branżowych standardów, pojawia się ryzyko promowania najlepszych z najgorszych praktyk. 

Benchmarking zewnętrzny

Benchmarking zewnętrzny odnosi się do porównywania działań organizacji z praktykami innych firm, często z tej samej branży lub sektora.

Cele i zastosowanie

 • Określenie pozycji firmy na konkurencyjnym rynku.
 • Identyfikacja luk w wydajności.
 • Określenie kierunków rozwoju.
 • Adaptacja najlepszych praktyk i standardów branżowych.


Zalety

 • Dostarczanie świeżych perspektyw i pomysłów.
 • Określenie realistycznych celów biznesowych, w oparciu o osiągnięcia liderów rynku.

Ograniczenia

 • Trudności w pozyskiwaniu dokładnych danych.
 • Wyższe koszty i dłuższy czas realizacji projektów.

Benchmarking funkcjonalny

Benchmarking funkcjonalny polega na porównywaniu określonych funkcji, procesów lub praktyk operacyjnych z przodującymi firmami z różnych sektorów.

Cele i zastosowanie

 • Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk poza branżą.
 • Adaptacja i implementacja uniwersalnych, najlepszych praktyk.

Zalety

 • Otwiera organizację na nowatorskie pomysły.
 • Może prowadzić do przełomowych innowacji i znaczących usprawnień.

Ograniczenia

 • Trudności w adaptacji rozwiązań z innych branż, w ich dopasowaniu do specyfiki firmy.
 • Konieczność szczegółowej analizy i modyfikacji.

Benchmarking branżowy

Benchmarking branżowy koncentruje się na porównaniu danej firmy z biznesami działającymi w tej samej branży. Skupia się na analizie podobnych procesów, produktów lub usług.

Cele i zastosowanie

 • Identyfikacja standardów branżowych i najlepszych praktyk.
 • Porównanie wydajności i jakości z bezpośrednimi konkurentami.
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez adaptację udanych strategii.

Zalety

 • Łatwiejsza adaptacja danych i praktyk.
 • Możliwość precyzyjnego pozycjonowania firmy na rynku.

Ograniczenia

 • Ograniczony zakres innowacyjności, skupienie się na konkretnej branży.
 • Możliwe trudności w dostępie do szczegółowych danych konkurencji.

Każdy z rodzajów benchmarkingu ma swoje miejsce w strategii rozwoju biznesów,  może być wykorzystany w różnych kontekstach, w zależności od celów, które przedsiębiorstwo chce osiągnąć. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć cele benchmarkingu oraz dostępne zasoby i wybrać metodę, która najlepiej odpowiada potrzebom firmy.

Proces benchmarkingu: od identyfikacji po implementację

Benchmarking to złożony proces, który wymaga starannego planowania i realizacji. Istotne są identyfikacja kluczowych obszarów analizy, zbieranie danych, przemyślane wdrażanie zmian – każdy krok ma kluczowe znaczenie dla sukcesu całego przedsięwzięcia. 

Identyfikacja obszarów wymagających analizy

 • Określenie celów benchmarkingu: Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie, jakie cele, poprzez benchmarking, chce osiągnąć firma. Może to być poprawa efektywności, zwiększenie zadowolenia klientów, obniżenie kosztów itp.
 • Wybór obszaru do analizy: Następny krok to wybór konkretnych procesów, produktów, usług lub funkcji, które będą przedmiotem benchmarkingu.

Określenie KPIs

 • Selekcja KPIs: Kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) powinny być mierzalne i odzwierciedlać cele benchmarkingu. Dobór właściwych KPIs jest niezbędny, by przeprowadzić trafność i użyteczność analizy.

Metody zbierania danych

 • Zbieranie danych: Dane można gromadzić poprzez badania, wywiady, ankiety, analizę dokumentacji, raporty. Ważne jednak, by zebrane informacje były aktualne i wiarygodne.

Analiza wyników

 • Porównanie danych: Na tym etapie przeprowadzane są analiza zebranych danych oraz porównanie wskaźników KPI firmy z danymi benchmarkingu. Pozwala to na identyfikację najlepszych praktyk oraz różnego rodzaju błędów.
 • Wyciąganie wniosków: Analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących obszarów wymagających poprawy.

Wdrożenie zmian

 • Planowanie działań: Kolejny krok to przygotowanie planu działań, który określa etapy implementacji najlepszych praktyk.
 • Monitoring: Wdrożenie zmian wymaga czasu i zaangażowania. Ważne jest, aby monitorować postępy i dokonywać ewentualnych korekt w planie.

Ocena efektów i optymalizacja działań

 • Ocena skuteczności: Ocena skuteczności benchmarkingu i tego, czy przyczynił się do osiągnięcia ustalonych celów, to bardzo ważny etap. Konieczne jest tutaj ponowne zmierzenie KPIs i porównanie ich z danymi wyjściowymi.
 • Ciągła poprawa: Benchmarking powinien być postrzegany jako proces ciągły, nie jako jednorazowe działanie. Istotne, by firma regularnie powtarzała cykl benchmarkingu i dążyła do ciągłego doskonalenia.

Benchmarking – porównania przykłady

Benchmarking jest metodą stosowaną przez organizacje działające w różnych sektorach. Poniżej kilka przykładów. 

Poprawa efektywności produkcji

 • Sektor: Produkcja przemysłowa
 • Cel: Zwiększenie wydajności linii produkcyjnych
 • Realizacja: Firma X zidentyfikowała lidera branży (Firma Y), który osiągnął wysoką efektywność operacyjną. Specjaliści przeprowadzili benchmarking procesów produkcyjnych, skupili się na automatyzacji i optymalizacji przepływu pracy.
 • Korzyści: Znacząca redukcja czasu przestojów, zwiększenie produkcji i zmniejszenie strat.
 • Wyzwania: Wyzwaniem było przeszkolenie pracowników i inwestycje w nowe technologie.
 • Wnioski: Kluczowe było dostosowanie najlepszych praktyk do specyfiki działalności firmy oraz zaangażowanie wszystkich poziomów organizacji w proces zmian.

Poprawa obsługi klienta w sektorze usługowym

 • Sektor: Usługi finansowe
 • Cel: Zwiększenie zadowolenia klientów
 • Realizacja: Bank Z przeprowadził benchmarking najlepszych banków na świecie – analizie została poddana szybkości obsługi klienta i personalizacja usług. Specjaliści wdrożyli nowe systemy CRM i zautomatyzowali kluczowe procesy.
 • Korzyści: Znaczna poprawa satysfakcji klientów, zwiększenie lojalności i wzrost liczby osób zainteresowanych ofertą.
 • Wyzwania: Implementacja systemów wymagała dużych inwestycji kapitałowych, potrzebny był także czas na zapoznanie zespołu z nowymi narzędziami.
 • Wnioski: Inwestycja w technologię i szkolenia pracowników jest kluczowa, by dopasować ofertę do zmieniających się oczekiwań klientów.

Benchmarking – podsumowanie

Benchmarking wyłania się jako narzędzie umożliwiające firmom identyfikację obszarów wymagających poprawy. Pozwala także na adaptację najlepszych praktyk i strategii, które przyczyniają się do wzrostu efektywności operacyjnej i zadowolenia klientów. Przez porównywanie własnych procesów, produktów, usług i metod zarządzania z tymi, które uznawane są za najlepsze w branży, organizacje mogą odkryć nowe sposoby na poprawę wydajności.

Ocena strony: 5/5 - (3 głosów)
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco ze światem
marketingu internetowego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Picture of Karina Zielińska
Karina Zielińska

Piszę, praktycznie o wszystkim. Zawsze robię z sercem i na 100%. Nawet wtedy, gdy temat jest z kosmosu i wymaga godzin researchu. Stawiam na współpracę, w której każdy jest wygrany.

Podobne publikacje

Chcesz odkryć potencjał
swojej strony?

Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza