Regulamin Świadczenia Usług: Formuła SEO 1stplace, Kampanie Google Ads, Kampanie Meta Ads, Prowadzenie Facebook/Instagram

Obowiązuje od 1.04.2024

1stplace.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Karola Libelta 1a/14, 61-706 Poznań, identyfikująca się numerem KRS: 0000702019, NIP: 7831766949, numerem REGON: 368637962, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, e-mail: kontakt@1stplace.pl

Wstęp

Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm), 1stplace.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Karola Libelta 1a/14, 61-706 Poznań, identyfikująca się numerem KRS: 0000702019, NIP: 7831766949, numerem REGON: 368637962, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, zasady przetwarzania danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§ 1
Definicje

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  b. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  d. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, której celem jest świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy, której szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie i które są zależne od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Usług.
  e. Regulamin – dokument określający zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2020, poz. 344 z późn. zmianami). Regulamin dostępny jest pod adresem .
  f. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Usługodawcę w związku z daną Usługą. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: 1stplace.pl
  g. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług Usługodawcy, który jest stroną Umowy, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  h. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna nabywająca i wykorzystująca Usługi bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, mimo że nabywane Usługi nie posiadają dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 385 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
  i. Usługodawca – 1stplace.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Karola Libelta 1a/14, 61-706 Poznań, identyfikująca się numerem KRS: 0000702019, NIP: 7831766949, numerem REGON: 368637962, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, e-mail: kontakt@1stplace.pl.
  j. Usługi – Usługi świadczone drogą elektroniczną, wymienione szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach niniejszego Regulaminu, za pomocą Środków komunikacji elektronicznej w formie:
  a) Email;
  b) Wideokonsultacje;
  c) Rozmowy telefoniczne.
  Zakres świadczonych Usług uzależniony jest od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Usług.
  k. Pakiet Usług – wybrany przez Usługobiorcę zestaw Usług, z których może korzystać Usługobiorca, obejmujący określony zakres, okres i sposób ich świadczenia, odpowiednie dla rodzaju oraz rozmiaru prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej w chwili zawarcia Umowy. Usługi występują w Pakietach płatnych, dla których zawierane są Umowy na czas określony. Szczegółowy opis zakresu danego Pakietu Usług zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny na stronie w momencie zakupu Pakietu Usług przez Usługobiorcę.
  l. Email – przekazanie Usługobiorcy informacji w zakresie zadanego pytania z zakresu formuły seo 1stplace, Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads, w zależności od wybranego pakietu.
  m. Wideokonsultacje – Porada udzielona Usługobiorcy poprzez kontakt w formie wideokonsultacji, organizowanej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
  n. Rozmowy telefoniczne – przekazanie Usługobiorcy informacji poprzez połączenie telefoniczne w zakresie zadanego pytania z zakresu formuły seo 1stplace, Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads, w zależności od wybranego pakietu.
  o. Cennik – wysokość wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług, określona dla każdego z Pakietów Usług. Informacja o cenach ofertowych Pakietów jest dostępna pod adresem oraz w momencie zawierania transakcji zakupu Pakietu Usług.
  p. Panel Użytkownika – System teleinformatyczny udostępniony Usługobiorcy w okresie świadczenia Usług, umożliwiający korzystanie z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności związanych ze świadczeniem Usług (m.in. obsługa płatności, fakturowanie). Skuteczna rejestracja Usługobiorcy w Panelu Użytkownika wymaga podania następujących danych rejestracyjnych: Imię i nazwisko, Telefon kontaktowy, Adres e-mail oraz akceptacji treści Regulaminu, Polityki Prywatności, a także wyrażenia odpowiednich zgód. Dostęp do Panelu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i wymaga zalogowania się przez Usługobiorcę przy użyciu indywidualnych danych: tj. nazwy użytkownika (login) oraz hasła dostępowego.
  q. Okres rozliczeniowy – okres, na który jest planowane i po upływie którego jest rozliczane świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy, wynoszący miesiąc. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy i kończy się z dniem, który swoją nazwą odpowiada temu dniu w miesiącu. Każdy kolejny okres rozliczeniowy obliczany jest w sposób odpowiadający powyższemu. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu, który nie występuje we wszystkich miesiącach, ostatnim dniem takiego okresu rozliczeniowego jest każdorazowo ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego. Usługobiorca przed zawarciem Umowy i uruchomieniem danego Pakietu Usług, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz że akceptuje wszelkie ich postanowienia. Zakres świadczonych przez Usługodawcę Usług uzależniony jest od zakupionego przez Usługobiorcę Pakietu Usług.
  r. Pozycjonowanie domeny – działania podejmowane przez Zleceniobiorcę, mające na celu zaindeksowanie domeny internetowej w wyszukiwarce i wpływanie na pozycję domeny internetowej poprzez możliwe do podjęcia działania,
  s. Kampanie Google Ads – Kampania Google Ads to zorganizowany zestaw grup reklam, które dzielą wspólny budżet, cele, ustawienia i sposób dotarcia do potencjalnych klientów za pośrednictwem platformy Google Ads. Pozwala to reklamodawcom na promowanie swoich produktów lub usług w sieci wyszukiwania Google, sieci reklamowej, na YouTube oraz w innych miejscach. Kampanie można dostosować pod kątem specyficznych celów biznesowych, takich jak zwiększenie ruchu na stronie, poprawa widoczności marki, generowanie leadów, czy też zwiększenie sprzedaży internetowej.
  t. Kampanie Meta Ads – umożliwia użytkownikom, przedsiębiorcom oraz korporacjom publikowanie spersonalizowanych treści reklamowych na platformach należących do Facebook, Inc., w tym na Facebooku, Instagramie, Messengerze. Usługa ta umożliwia docieranie do szerokiej i zróżnicowanej grupy odbiorców.
  u. Kampanie Linkedin Ads – umożliwia firmom, organizacjom oraz profesjonalistom tworzenie i dystrybucję treści promocyjnych wśród użytkowników sieci LinkedIn. Platforma ta oferuje różnorodne formaty reklam, takie jak reklamy tekstowe, reklamy z treściami sponsorowanymi, reklamy wideo, InMail sponsorowany oraz inne opcje reklamowe, które mogą być dostosowane do określonych celów biznesowych, takich jak generowanie leadów, promocja marki czy rekrutacja.
  v. Prowadzenie konta facebook (Social Media) – polega na profesjonalnym zarządzaniu profilami na platformie Facebook, należącej do Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook, Inc.), dla osób fizycznych, firm, marek, organizacji lub instytucji. Usługa ta obejmuje planowanie, tworzenie, publikowanie i monitorowanie treści (posty, zdjęcia, filmy, wydarzenia).
  w. Prowadzenie konta instagram (Social Media) – polega na profesjonalnym zarządzaniem profilami na platformie Instagram, należącej do Meta Platforms, Inc., skierowaną do osób fizycznych, firm, marek, organizacji lub instytucji.
  x. Słowo kluczowe – określone na mocy niniejszej umowy słowo względem, którego Zleceniobiorca prowadzi pozycjonowanie domeny Zleceniodawcy określonej w § 1 ust.1.
  y. Dostęp do serwera FTP, SFTP lub SCP – umożliwienie Zleceniobiorcy logowania się do serwera, na którym utrzymywany jest serwis internetowy Zleceniodawcy, za pomocą jednego z trzech protokołów (FTP, SFTP lub SCP) z możliwością zmiany plików, z których zbudowany jest serwis internetowy Zleceniodawcy, a ponadto zapewnienie Zleceniobiorcy aktualnej: nazwy użytkownika, hasła i adresu serwera.
  z. CMS i dostęp do CMW – oprogramowanie służące do zarządzania treścią strony internetowej. Dostęp do CMS umożliwia Zleceniobiorcy logowania się do systemu zarządzania treścią strony internetowej Zleceniodawcy, a ponadto zapewnienie Zleceniobiorcy aktualnego: użytkownika, hasła i adresu systemu zarządzania treścią.

§2
Zasady korzystania z Usług

 1. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy dokonania akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług, dane Usługobiorcy muszą zostać wprowadzone w trakcie procesu zakupu odpowiedniego Pakietu Usług, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie 1stplace.pl.
 3. Najpóźniej w momencie zakupu Pakietu Usług, Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy następujących danych dotyczących Usługobiorcy:
  a) Nazwa Usługobiorcy,
  b) Dane adresowe siedziby Usługobiorcy,
  c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  d) Adres e-mail,
  e) Numer telefonu,
  f) Numer karty kredytowej lub debetowej.
 4. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy:
  a) posiadania urządzenia oraz oprogramowania, pozwalających na przeglądanie stron WWW,
  b) posiadania dostępu do Internetu,
  c) poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej do najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
  d) posiadania poprawnie skonfigurowanego konta mailowego,
  e) założenia konta w udostępnionym przez Usługodawcę systemie EasyCart.pl
  (regulamin korzystania z systemu EasyCart dostępny jest pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych)
  f) przekazania informacji, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Usługobiorcę Usług,
  g) poprawnie zainstalowanych programów umożliwiających odczytywanie plików w formatach PDF, DOC i DOCX,
  h) włączonej obsługi plików Cookie i JavaScript.
 5. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Usługobiorcy z Internetem oraz korzystania przez Usługobiorcę z programów, o których mowa w ust. 4, a także kosztów związanych ze składaniem wniosków, zapytań, skarg i innych pism do organów administracji publicznej oraz sądów. Powyższe dotyczy również kosztów dojazdu związanego ze świadczeniem usług na rzecz Usługobiorcy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Usługobiorca udzieli pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy pełnomocnictwa lub pełnomocnictw do reprezentowania go przed organami administracji publicznej lub sądami.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Usługobiorcy.
 7. Usługobiorca może korzystać z Usług tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a nadto akceptuje korzystanie z Usług wyłącznie w takim zakresie, jaki wynika z wybranego przez niego Pakietu Usług, dostosowanego do prowadzonej przez niego działalności – według Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 8. Usługodawca uprawniony jest do odmowy realizacji Usług w przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub pomiędzy Usługobiorcą a podmiotem, który jest klientem Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług lub likwidacji konta Usługobiorcy w Panelu Użytkownika w przypadku złamania przez Usługobiorcę prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy Usługobiorca w ramach wybranego i opłacanego Pakietu Usług oczekuje realizacji Usługi zakresem nieodpowiadającej takiemu Pakietowi Usług, lub wybrał i opłaca Pakiet, który zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu nie odpowiada prowadzonej przez niego działalności.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Usług, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne, w tym związane z udoskonalaniem świadczenia Usług. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach drogą korespondencji e-mail na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d).
 11. Po dokonaniu przez Usługobiorcę zakupu Pakietu Usług, Usługodawca, w ciągu dwóch dni roboczych, prześle Usługobiorcy na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d), potwierdzenie zawarcia Umowy, a po pozytywnej autoryzacji płatności, link do pobrania faktury VAT w formie elektronicznej lub plik zawierający fakturę.
 12. Usługodawca, na wniosek Usługobiorcy, umożliwia zmianę Pakietu Usług w każdym czasie. Taka zmiana Pakietu Usług, polegająca na dostosowanym do działalności Usługobiorcy, wyborze tańszej Usługi, nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu zapłaconego przez Usługobiorcę wynagrodzenia w jakiejkolwiek części.
 13. Usługobiorca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania Usługodawcy zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy i mające istotne znaczenie dla świadczenia Usług w czasie umożliwiającym prawidłową realizację Usługi. 
 14. W przypadku, gdy Usługobiorca odmawia przesłania dokumentów lub odpowiedzi na pytania Usługodawcy, uniemożliwiając tym samym ustalenie w sposób wyczerpujący stanu faktycznego i prawidłowe świadczenie Usług, Usługodawca może odmówić realizacji danej usługi wchodzącej w zakres świadczony w ramach wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Usług.
 15. Zlecenie wykonania Usług może odbyć się w formie:
  a) mailowej
  b) wideokonsultacji.
 16. Usługi będą realizowane w terminie uzgodnionym z Usługodawcą.
 17. Usługodawcy przysługuje prawo do kontaktu w formie telefonicznej lub mailowej, w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub ustalenia indywidualnego terminu wykonania Usług.
 18. Dokumenty wymieniane między Usługodawcą a Usługobiorcą, w ramach świadczenia Usług, będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d) oraz adresy e-mail Usługodawcy lub jego współpracowników, znajdujące się w domenie Usługodawcy. W przypadku wykorzystywania przez Usługobiorcę, do kontaktu z Usługodawcą, adresu e-mail innego niż ten, o którym mowa jest w § 2 ust. 3 lit. d, Usługobiorca jest zobowiązany do poinformowania o tym Usługodawcy drogą mailową, ponieważ w innym przypadku Usługodawca może odmówić świadczenia Usług.
 19. Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie Usług w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie marketingu internetowego, a w szczególności: pozycjonowania stron i sklepów internetowych, prowadzenia kampanii Google Ads/ Meta Ads/ Linkedin Ads, prowadzenie kont Social Media lub branży podobnej. W przypadku udowodnienia przez Usługodawcę wykorzystania świadczonych przez niego Usług do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie i przedmiocie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zarówno w celach zarobkowych, jak i pod tytułem darmym, osoba naruszająca postanowienia niniejszego ustępu Regulaminu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.
 20. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę obejmuje wyłącznie czynności z zakresu marketingu internetowego (pozycjonowanie, kampanie PPC, Social Media).

§3
Płatności

 1. Usługobiorca, w celu dokonania zakupu Pakietu Usług, powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej 1stplace.pl w trakcie zamawiania Pakietu Usług.
 2. Wynagrodzenie Usługodawcy, wskazane w Cenniku, określone jest w wartości netto, które następnie zostanie powiększone o wynikający z przepisów prawa należny podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Płatność ceny dokonywana jest każdorazowo z góry za cały Okres rozliczeniowy.
 4. Umowa Zawierana jest w formie subskrypcji na czas oznaczony 1 miesiąca.
 5. Subskrypcja, bez względu na to jaki Pakiet Usług został wybrany przez Usługobiorcę, jest automatycznie odnawiana, aż do czasu wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przetworzenia początkowej płatności.
 7. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do zapisania metod płatności i automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Usługobiorca nie anuluje subskrypcji poprzez wypowiedzenie Umowy.
 8. Usługodawca, za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online, będzie co miesiąc automatycznie obciążał kartę kredytową lub debetową Usługobiorcy i pobierał kwotę odpowiadającą obowiązującemu w danym momencie Cennikowi za Pakiet Usług przez cały okres obowiązywania Umowy, do czasu wypowiedzenia Umowy.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby środków na rachunku bankowym, z którego pobierana będzie płatność, o której mowa w ust. 8.
 10. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Cennika, w tym również za pojedynczy Pakiet Usług, informując Usługobiorcę o takiej zmianie drogą mailową na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d) z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 1 miesiąc przed wejściem w życie takiej zmiany. W takim przypadku Usługobiorca, który nie wyraża zgody na zmianę Cennika, będzie mieć możliwość anulowania subskrypcji, zgodnie z postanowieniami § 5.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych Usługobiorców.
 12. Płatność wynagrodzenia za wybrany przez Usługobiorcę Pakiet Usług, w każdym okresie rozliczeniowym, odbywa się za pośrednictwem systemu obsługi płatności Stripe (regulamin systemu obsługi płatności Stripe dostępny jest pod adresem: https://stripe.com/en-pl).
 13. Za chwilę zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (anulowanie subskrypcji przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku podjęcia jednej nieudanej próby pobrania zautomatyzowanej opłaty, o której mowa w ust. 8. Wypowiedzenie to będzie wiązało się z natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia usług ze strony Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy.
 15. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formacie PDF, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d).

§4
Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, a także w indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Zakres świadczonych Usług uzależniony jest od zakupionego przez Usługobiorcę Pakietu Usług. Usługobiorca może uzyskać informację o zakresie przysługujących mu Usług z Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku zlecenia Usługodawcy wykonania usługi nieobjętej danym Pakietem Usług, usługa ta może zostać wykonana wyłącznie po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Usługodawcę i Usługobiorcę terminów i zasad ich wykonania, , za wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o postanowienia Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Treści Porad, Wideokonsultacji, Obiegu dokumentów mogą być wykorzystane przez Usługobiorcę, który zlecił ich przygotowanie, wyłącznie na własny użytek, w zakresie dozwolonym w obowiązujących przepisach prawnych, chyba że Usługodawca wyraził uprzednią zgodę na ich wykorzystanie przez osobę trzecią.
 5. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Usług, świadczonych w ramach zakupionego Pakietu Usług po podaniu danych osobowych, dzięki którym Usługodawca będzie mógł zweryfikować posiadanie przez Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług, w szczególności: imienia, nazwiska, NIP oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Usługodawca przystępuje do wykonania Usług niezwłocznie po ustaleniu prawa Usługobiorcy do korzystania z Usług zgodnie z zakupionym Pakietem Usług.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych Usług, w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem praw Usługodawcy oraz osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych czy praw autorskich i własności intelektualnej.
 8. Usługodawca nie udziela odpowiedzi na pytania obraźliwe,naruszające dobra osobiste osób trzecich lub w inny sposób bezprawne, a także może odmówić dalszego świadczenia Usług w sytuacji, gdy Usługobiorca zachowuje się w stosunku do pracowników i osób współpracujących z Usługodawcą w sposób obraźliwy, agresywny lub w inny sposób naruszający ich dobra osobiste.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także powodującego zablokowanie możliwości korzystania z Usług Usługodawcy przez innych Usługobiorców,
  b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń Systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części Systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
  c) korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  d) udostępniania danych do logowania do Usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,
  e) dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub udostępnianych przez Usługodawcę treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez Systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez Systemy teleinformatyczne Usługodawcy, lub udostępniane przez Usługodawcę z naruszeniem ust. 9 lit. e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
 11. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług jest wyłączona.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, załącznikami do Regulaminu, indywidualną ofertą, zaakceptowaną przez Usługobiorcę, lub Polityką Prywatności.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek działania lub zaniechania Usługobiorcy, nawet niezawinionego, uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 14. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub udostępnianych przez Usługodawcę. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych Usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystanie z Usług.
 16. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
 17. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych, wprowadzonych przez Usługobiorców do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
  a) informacje te są publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych, wynikających ze stosunków prawnych zawartych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
  b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca;
  d) informacje te były znane Usługodawcy przed otrzymaniem ich od Usługobiorcy i znajdują się w jego posiadaniu zgodnie z obowiązującym prawem.
 18. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, chroniące przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz dostępem osób trzecich do strony i baz danych.
 19. Usługodawca świadczy Usługi w języku polskim. 
 20. Usługodawca nie wyraża zgody na nagrywanie w jakiejkolwiek formie, w tym zarówno w formie audio, wideo, audiowideo, jak i streamingu, konsultacji i innego rodzaju spotkań z pracownikami oraz współpracownikami Usługodawcy.
 21. Strony zobowiązane są do zachowania poufności w zakresie przebiegu współpracy, w szczególności w zakresie informacji lub materiałów odnoszących się do działalności Usługodawcy lub Usługobiorcy oraz podmiotów z nimi współpracujących, które to informacje lub materiały przekazywane są w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności, choć nie wyłącznie, w formie ustnej, pisemnej, w formie zapisu cyfrowego, a także informacji uzyskanych drogą obserwacji w czasie wizyt na terenie miejsc wykonywania działalności przez Usługodawcę, nawet jeżeli przed ich przekazaniem nie zastrzeżono wyraźnie, że są one informacjami poufnymi w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 22. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 21, przez którąkolwiek ze Stron wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), płatnej w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania do zapłaty przez Stronę dotkniętą naruszeniem. Powyższe zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości ubiegania się przez Stronę dotkniętą naruszeniem o odszkodowanie w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych na drodze postępowania sądowego, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

§5
Warunki zakończenia Umowy

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę, poprzez anulowanie subskrypcji, w dowolnym momencie, ze skutkiem na ostatni dzień przed dniem planowego, automatycznego odnowienia subskrypcji na kolejny Okres rozliczeniowy.
 2. Anulowania subskrypcji Usługobiorca dokonuje samodzielnie po zalogowaniu na konto Klienta.
 3. W przypadku anulowania subskrypcji, skutkującego wypowiedzeniem Umowy, od Usługobiorcy nie będą pobierane opłaty za kolejne okresy, w których Usługa nie będzie dłużej świadczona.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącym 1 Okres rozliczeniowy, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.
 5. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Usługobiorca:
  a) zalega z płatnością wynagrodzenia za 1 pełny Okres rozliczeniowy;
  b) narusza postanowienia § 4, w szczególności ust. 8 i 9 niniejszego Regulaminu;
  c) mimo wezwania Usługodawcy, odmawia zmiany Pakietu Usług w sytuacji, gdy wybrany przez niego Pakiet Usług nie odpowiada stanowi faktycznemu prowadzonej działalności gospodarczej-zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
  d) istnieje uzasadnione podejrzenie, że wykorzystuje uzyskane informacje i usługi świadczone przez Usługodawcę w celach związanych z prowadzeniem biur rachunkowych, a także w przedmiocie działalności prawniczej, doradztwa podatkowego lub podobnej.

§6
Prawo Przedsiębiorcy – Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie uprawnień Przedsiębiorcy–Konsumenta.
 2. Przedsiębiorca–Konsument może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku wyrażenia przez Usługodawcę zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Usługodawca zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, na adres: kontakt@1stplace.pl
 5. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca – Konsument, chyba że Przedsiębiorca–Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7
Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail kontakt@1stplace.pl
 2. Usługobiorca w opisie reklamacji zobowiązany jest podać:
  a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
  b) żądanie Usługobiorcy;
  c) dane kontaktowe składającego reklamację.
 3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d).
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Przedsiębiorcę-Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w zakresie uprawnień konsumenta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Przedsiębiorca-Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Przedsiębiorca-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą;
  b) Przedsiębiorca-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Przedsiębiorcą-Konsumentem a Usługodawcą;
  c) Przedsiębiorca-Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  d) Przedsiębiorca-Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie 1stplace.pl, w zakładce Polityka Prywatności.
 3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę stosownej zgody, Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu rozwoju nowych produktów, w zakresie świadczenia Usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności w celu tworzenia nowych produktów.
 4. Przesyłanie do Usługobiorcy informacji handlowej lub newslettera produktowego drogą elektroniczną, na adres email, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d), jest możliwe po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej zgody.

§9
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu informując o tym Usługobiorcę drogą mailową, na adres mailowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d).
 3. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, z wykorzystaniem adresu mailowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d.) niniejszego Regulaminu, o zmianach Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany dotyczące danych Usługodawcy, w szczególności danych teleadresowych, nie wymagają informowania Usługobiorcy.
 4. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na zmiany, o których mowa w ust. 2, Usługobiorca powinien dokonać wypowiedzenia niniejszej Umowy, na warunkach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin został udostępniony Usługobiorcy w formie umożliwiającej jego skopiowanie i utrwalenie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Świadczenia Usług
Google Ads Lokalnie, Google Ads (kraj), Google Ads Ecommerce, Prowadzenie Profilu Facebook, Kampania Meta Ads, Prowadzenie Instagrama, Pozycjonowanie w mapach Google, Formuła SEO 1stplace (Ecommerce), Formuła SEO 1stplace (lokalnie), Formuła SEO 1stplace (kraj).

Obowiązuje od 1.04.2024

I. Google Ads Lokalnie

Wariant I – 599 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Kampanię reklamową Performance Max (1 kampania)
 • Dedykowany opiekun kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżąca optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfiguracja narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4
 • Konfiguracja i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA4

Opis usługi:

Dzięki tej podstawowej kampanii reklamowej docieraj do klientów we wszystkich kanałach Google: w sieciach wyszukiwania i sieci reklamowej, YouTube, Gmailu, Mapach Google oraz na kartach Discovery. Performance Max sprawdza się jako uzupełnienie zaawansowanych działań lub jako pierwszy krok w kampaniach Google.

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

Wariant II – 899 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Kampanię reklamową Performance Max (1 kampania)
 • Kampanię reklamową w sieci wyszukiwania (do 2 kampanii, do 3 grup reklam)
 • Kampania remarketingowa (1 kampania)
 • Dedykowany opiekun kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżąca optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfiguracja narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4
 • Konfiguracja i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA4

Opis usługi:

Dzięki tej podstawowej kampanii reklamowej docieraj do klientów we wszystkich kanałach Google: w sieciach wyszukiwania i sieci reklamowej, YouTube, Gmailu, Mapach Google oraz na kartach Discovery. Performance Max sprawdza się jako uzupełnienie zaawansowanych działań lub jako pierwszy krok w kampaniach Google.

Sugerowany miesięczny budżet reklamowy:

od 1000 zł netto miesięcznie

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

Wariant III – 1199 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Kampanię reklamową Performance Max (2 kampania)
 • Kampanię reklamową w sieci wyszukiwania (do 4 kampanii, do 10 grup
  reklam)
 • Kampania remarketingowa (do 2 kampanii)
 • Dedykowany opiekun kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżąca optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola
  wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfiguracja narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4
 • Konfiguracja i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA

Opis usługi:

Dzięki tej podstawowej kampanii reklamowej docieraj do klientów we wszystkich
kanałach Google: w sieciach wyszukiwania i sieci reklamowej, YouTube, Gmailu,
Mapach Google oraz na kartach Discovery. Performance Max sprawdza się jako
uzupełnienie zaawansowanych działań lub jako pierwszy krok w kampaniach Google.

Sugerowany miesięczny budżet reklamowy:

od 1500 zł netto miesięcznie

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

II. Kampania Google Ads Ecommerce

Wariant I – 1199 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Kampania produktowa (ogólna)
 • Kampanie w sieci wyszukiwania (do 2 kampanii, do 3 grup reklam)
 • Kampania remarketingowa (do 1 kampanii)
 • Dedykowanego opiekuna kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżącą optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Projekt graficzny banerów w cenie (dotyczy remarketingu i kampanii w sieci reklamowej)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfigurację narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4
 • Konfigurację i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA4
 • Konfigurację kampanii produktowej (plik produktowy dostarcza Zleceniodawca), w przypadku braku pliku kampanie produktowe zostaną zastąpione kampaniami Performance Max
 • Implementację pliku produktowego w GMC

Sugerowany budżet reklamowy:

od 1500 zł netto miesięcznie

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

Wariant II – 1699 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Kampania produktowa (podział na kategorie)
 • Kampanie w sieci wyszukiwania (do 4 kampanii, do 16 grup reklam)
 • Kampania remarketingowa (do 2 kampanii)
 • Performance Max (1 kampania)
 • Dedykowanego opiekuna kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżącą optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Projekt graficzny banerów w cenie (dotyczy remarketingu i kampanii w sieci reklamowej)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfigurację narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4
 • Konfigurację i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA4
 • Konfigurację kampanii produktowej (plik produktowy dostarcza Zleceniodawca), w przypadku braku pliku kampanie produktowe zostaną zastąpione kampaniami Performance Max
 • Implementację pliku produktowego w GMC

Sugerowany budżet reklamowy:

od 2500 zł netto miesięcznie

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

Wariant III – 2949 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Kampania produktowa (bez LIMITU)
 • Kampanie w sieci wyszukiwania (bez LIMITU)
 • Kampania remarketingowa (bez LIMITU)
 • Kampania Performance Max (bez LIMITU)
 • Kampania w YouTube Dedykowanego opiekuna kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżącą optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Projekt graficzny banerów w cenie (dotyczy remarketingu i kampanii w sieci reklamowej)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfigurację narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4
 • Konfigurację i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA4
 • Konfigurację kampanii produktowej (plik produktowy dostarcza Zleceniodawca), w przypadku braku pliku kampanie produktowe zostaną zastąpione kampaniami Performance Max
 • Implementację pliku produktowego w GMC

Sugerowany budżet reklamowy:

od 4000 zł netto miesięcznie

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

III. Kampania Google Ads na cały kraj

Wariant I – 999 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Performance Max (1 kampania)
 • Kampanie w sieci wyszukiwania (do 2 kampanii, do 4 grup reklam)
 • Kampania remarketingowa (1 kampania)
 • Dedykowanego opiekuna kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżącą optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Projekt graficzny banerów w cenie (dotyczy remarketingu i kampanii w sieci reklamowej)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfigurację narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4 Konfigurację i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA4

Sugerowany budżet reklamowy:

od 1500 zł netto 

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

Wariant II – 1499 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Performance Max (1 kampania)
 • Kampanie w sieci wyszukiwania (do 4 kampanii, do 4 grup reklam)
 • Kampania remarketingowa (do 2 kampanii)
 • Kampania w sieci reklamowej
 • Dedykowanego opiekuna kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżącą optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Projekt graficzny banerów w cenie (dotyczy remarketingu i kampanii w sieci reklamowej)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfigurację narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4 Konfigurację i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA4

Sugerowany budżet reklamowy:

od 2500 zł netto miesięcznie

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

W pakiecie otrzymujesz:

 • Performance Max (1 kampania)
 • Kampanie w sieci wyszukiwania (do 2 kampanii, do 4 grup reklam)
 • Kampania remarketingowa (1 kampania)
 • Dedykowanego opiekuna kampanii
 • Comiesięczny raport wyników
 • Bieżącą optymalizację konta podczas trwania całej współpracy (kontrola wydatków, analiza skuteczności reklam, zmiany reklam itp.)
 • Projekt graficzny banerów w cenie (dotyczy remarketingu i kampanii w sieci reklamowej)
 • Rekomendacje dotyczące zmian na stronie docelowej
 • Konfigurację narzędzi Google: Ads, Tag Manager, Analytics 4 Konfigurację i połączenie konta Google Merchant Center z GAds i GA4

Sugerowany budżet reklamowy:

od 1500 zł netto 

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

IV. Prowadzenie Profilu Facebook

Wariant I – 499 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Stworzenie profilu firmowego
 • Administracja profilu
 • Tworzenie postów – 2 miesięcznie
 • Formatowanie treści – 2 miesięcznie
 • Tworzenie grafik – 2 miesięcznie
 • Synchronizacja Facebooka z Instagramem
 • Comiesięczny raport wyników

Comiesięczny raport zawiera:

 • ilość przygotowanych postów
 • ilość opublikowanych postów
 • statystyki odbiorców
 • promowane posty
 • zmiany wprowadzone na stronie

Wariant II – 899 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Stworzenie profilu firmowego
 • Administracja profilu
 • Stworzenie opisu profilu
 • Tworzenie postów – 4 miesięcznie
 • Formatowanie treści – 4 miesięcznie
 • Tworzenie grafik – 4 miesięcznie
 • Synchronizacja Facebooka z Instagramem
 • Odpowiadanie na komentarze – do 20 odpowiedzi miesięcznie
 • Obsługa wydarzeń i konkursów tematycznych
 • Comiesięczny raport wyników

Comiesięczny raport zawiera:

 • ilość przygotowanych postów
 • ilość opublikowanych postów
 • statystyki odbiorców
 • promowane posty
 • zmiany wprowadzone na stronie

V. Kampania Meta Ads

Wariant I – 599 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Stworzenie konta reklamowego
 • Budowa kampanii – 1 kampania reklamowa
 • Stworzenie treści dla 1 kampanii reklamowej
 • Grafiki dla 1 kampanii
 • Stworzenie grup docelowych dla 1 kampanii
 • Reklama desktopowa i mobilna
 • Reklama kontaktowa
 • Kampania wizerunkowa
 • Reklama karuzelowa
 • Instalacja i konfiguracja Pixela Facebooka
 • Raportowanie wyników kampanii

Comiesięczny raport zawiera w szczególności informacje o:

 • zasięgu widoczności
 • ilości konwersji
 • współczynniku konwersji
 • koszcie za wynik

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

Wariant II – 1049 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Stworzenie konta reklamowego
 • Budowa kampanii – 2 kampanie reklamowe
 • Stworzenie grup docelowych dla dwóch kampanii reklamowych
 • Grafiki dla dwóch kampanii reklamowych
 • Stworzenie grup docelowych dla dwóch kampanii
 • Reklama desktopowa i mobilna
 • Reklama kontaktowa
 • Kampania wizerunkowa
 • Reklama karuzelowa
 • Instalacja i konfiguracja Pixela Facebooka
 • Raportowanie wyników kampanii

Comiesięczny raport zawiera w szczególności informacje o:

 • zasięgu widoczności
 • ilości konwersji
 • współczynniku konwersji
 • koszcie za wynik

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

Wariant III – 1799 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Stworzenie konta reklamowego
 • Budowa kampanii – 4 kampanie reklamowe
 • Tworzenie tekstów reklam dla 4 kampanii reklamowych
 • Tworzenie grafik dla 4 kampanii reklamowych
 • Stworzenie grup docelowych dla 4 kampanii reklamowych
 • Reklama desktopowa i mobilna
 • Reklama kontaktowa
 • Kampania wizerunkowa
 • Reklama karuzelowa
 • Instalacja i konfiguracja Pixela Facebooka
 • Błyskawiczny materiał reklamowy
 • Testy A/B
 • Analiza działań konkurencji
 • Raportowanie wyników kampanii

Comiesięczny raport zawiera w szczególności informacje o:

 • zasięgu widoczności
 • ilości konwersji
 • współczynniku konwersji
 • koszcie za wynik

*Kwota miesięcznej obsługi nie zawiera budżetu reklamowego.

VI. Prowadzenie Instagrama

Wariant I – 499 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Stworzenie profilu firmowego
 • Administracja profilu
 • Tworzenie postów – 2 miesięcznie
 • Formatowanie treści – 2 miesięcznie
 • Tworzenie grafik – 2 miesięcznie
 • Synchronizacja Facebooka z Instagramem
 • Comiesięczny raport wyników

Comiesięczny raport zawiera:

 • ilość przygotowanych postów
 • ilość opublikowanych postów
 • statystyki odbiorców
 • promowane posty
 • zmiany wprowadzone na stronie

Wariant II – 899 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Stworzenie profilu firmowego
 • Administracja profilu
 • Stworzenie opisu profilu
 • Tworzenie postów – 4 miesięcznie
 • Formatowanie treści – 4 miesięcznie
 • Tworzenie grafik – 4 miesięcznie
 • Synchronizacja Facebooka z Instagramem
 • Odpowiadanie na komentarze – do 20 odpowiedzi miesięcznie
 • Obsługa wydarzeń i konkursów tematycznych
 • Comiesięczny raport wyników

Comiesięczny raport zawiera:

 • ilość przygotowanych postów
 • ilość opublikowanych postów
 • statystyki odbiorców
 • promowane posty
 • zmiany wprowadzone na stronie

VII. Pozycjonowanie w mapach Google

Wariant I – 649 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Pełna optymalizacja wizytówki
 • Rozwój wizytówki (4 wpisy miesięcznie)
 • Linkowanie wizytówki (1 link miesięcznie)

Wariant II – 1049 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Pełna optymalizacja wizytówki
 • Rozwój wizytówki (4 wpisy miesięcznie)
 • Linkowanie wizytówki (1 link miesięcznie)
 • Artykuł sponsorowany (1 artykuł miesięcznie)

Wariant III – 1479 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Pełna optymalizacja wizytówki
 • Rozwój wizytówki (4 wpisy miesięcznie)
 • Linkowanie wizytówki (1 link miesięcznie)
 • Artykuł sponsorowany (1 artykuł miesięcznie)
 • Reklamy Google Ads Perfomance Max (konieczny osobny budżet: nie mniej niż 500 zł netto miesięcznie, płatne dodatkowo)

VIII. Formuła SEO 1stplace (Ecommerce)

Wariant I – 1899 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (zakres podstawowy)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści (do 20 000 znaków jednorazowo)
 • Tworzenie i optymalizacja treści (do 2000 znaków miesięcznie)
 • Optymalizacja otrzymanych treści (do 4000 znaków miesięcznie)
 • Budowanie linkowania z gwarancją Domain Rating (pakiet podstawowy, min. Domain Rating 15)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)

Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads (100 zł netto miesięcznie rabatu przy wyborze wymienionych usług dodatkowych)

Wariant II – 2599 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (zakres rozszerzony)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści (do 40 000 znaków jednorazowo)
 • Tworzenie i optymalizacja treści (do 4000 znaków miesięcznie)
 • Optymalizacja otrzymanych treści (do 8000 znaków miesięcznie)
 • Publikacje na portalach zewnętrznych (do 2500 znaków miesięcznie)
 • Budowanie linkowania z gwarancją Domain Rating (pakiet podstawowy, min. Domain Rating 20)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)

Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads (200 zł netto miesięcznie rabatu przy wyborze wymienionych usług dodatkowych)

Wariant III – 3949 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (zakres premium)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści (do 60 000 znaków jednorazowo)
 • Tworzenie i optymalizacja treści (do 6000 znaków miesięcznie)
 • Optymalizacja otrzymanych treści (do 12 000 znaków miesięcznie)
 • Publikacje na portalach zewnętrznych (do 5000 znaków miesięcznie)
 • Budowanie linkowania z gwarancją Domain Rating (pakiet podstawowy, min. Domain Rating 30)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)

Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads (300 zł netto miesięcznie rabatu przy wyborze wymienionych usług dodatkowych)

IX. Formuła SEO 1stplace (lokalnie)

Wariant I – 1349 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (wariant podstawowy)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści – do 15 000 znaków
 • Tworzenie i optymalizacja treści – do 1000 znaków miesięcznie
 • Optymalizacja otrzymanych treści – do 2000 znaków miesięcznie
 • Suma tworzonych dla strony treści – do 12 000 znaków rocznie
 • Budowanie linkowania z gwarancją DR (Domain Rating) – pakiet podstawowy (1 link o minimalnym współczynniku 15 DR)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)
 • Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads – 100 zł miesięczniev

Wariant II – 1699 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (wariant rozszerzony)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści – do 30 000 znaków
 • Tworzenie i optymalizacja treści – do 2500 znaków miesięcznie
 • Optymalizacja otrzymanych treści – do 5000 znaków miesięcznie
 • Publikacje na portalach zewnętrznych – 2500 znaków miesięcznie
 • Suma tworzonych dla strony treści – do 60 000 znaków rocznie
 • Budowanie linkowania z gwarancją DR (Domain Rating) – pakiet rozszerzony (3 linki o minimalnym współczynniku 20 DR)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)
 • Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads – 200 zł miesięcznie

Wariant III – 3149 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (wariant premium)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści – do 50 000 znaków
 • Tworzenie i optymalizacja treści – do 5000 znaków miesięcznie
 • Optymalizacja otrzymanych treści – do 10000 znaków miesięcznie
 • Publikacje na portalach zewnętrznych – 5000 znaków miesięcznie
 • Suma tworzonych dla strony treści – do 120 000 znaków rocznie
 • Budowanie linkowania z gwarancją DR (Domain Rating) – pakiet premium (5 linków o minimalnym współczynniku 30 DR)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)
 • Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads – 300 zł miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (wariant podstawowy)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści – do 15 000 znaków
 • Tworzenie i optymalizacja treści – do 1000 znaków miesięcznie
 • Optymalizacja otrzymanych treści – do 2000 znaków miesięcznie
 • Suma tworzonych dla strony treści – do 12 000 znaków rocznie
 • Budowanie linkowania z gwarancją DR (Domain Rating) – pakiet podstawowy (1 link o minimalnym współczynniku 15 DR)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)
 • Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads – 100 zł miesięczniev

X. Formuła SEO 1stplace (kraj)

Wariant I – 1349 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (wariant podstawowy)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści – do 20 000 znaków
 • Tworzenie i optymalizacja treści – do 2000 znaków miesięcznie
 • Optymalizacja otrzymanych treści – do 4000 znaków miesięcznie
 • Suma tworzonych dla strony treści – do 24 000 znaków rocznie
 • Budowanie linkowania z gwarancją DR (Domain Rating) – pakiet podstawowy (1 link o minimalnym współczynniku 15 DR)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)
 • Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads – 100 zł miesięcznie

Wariant II – 2099 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (wariant rozszerzony)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści – do 40 000 znaków
 • Tworzenie i optymalizacja treści – do 4000 znaków miesięcznie
 • Optymalizacja otrzymanych treści – do 8000 znaków miesięcznie
 • Publikacje na portalach zewnętrznych – do 2500 znaków miesięcznie
 • Suma tworzonych dla strony treści – do 78 000 znaków rocznie
 • Budowanie linkowania z gwarancją DR (Domain Rating) – pakiet rozszerzony (3 linki o minimalnym współczynniku 20 DR)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)
 • Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads – 200 zł miesięcznie

Wariant III – 3249 zł netto miesięcznie

W pakiecie otrzymujesz:

 • Audyt SEO+UX (analiza techniczna, treści, linki, konkurencja)
 • Wdrożenie audytu i optymalizacja strony
 • Strategia SEO
 • Harmonogram treści i mapa autorytetu tematycznego
 • Kopie bezpieczeństwa i analityka strony (wariant premium)
 • Optymalizacja i rozbudowa wizytówki Google
 • Pozycjonowanie fraz bez limitu
 • Pozycjonowanie w Google i Bing
 • Optymalizacja istniejących treści – do 60 000 znaków
 • Tworzenie i optymalizacja treści – do 6000 znaków miesięcznie
 • Optymalizacja otrzymanych treści – do 12 000 znaków miesięcznie
 • Publikacje na portalach zewnętrznych – do 5000 znaków miesięcznie
 • Suma tworzonych dla strony treści – do 132 000 znaków rocznie
 • Budowanie linkowania z gwarancją DR (Domain Rating) – pakiet premium (5 linków o minimalnym współczynniku 30 DR)
 • Comiesięczny raport i Panel klienta
 • Dedykowany Projekt Manager (zarządzający zespołem specjalistów)
 • Rabat na kampanie płatne: Google Ads, Meta Ads, Linkedin Ads – 300 zł miesięcznie
Chcesz odkryć potencjał swojej strony?
Reklamy PPC
Strony i sklepy
Social Media
Więcej z kategorii Wiedza